Các bài gửi

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Hướng dẫn tác giả

I. QUY TRÌNH GỬI BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ DA LIỄU HỌC VIỆT NAM

II. THỂ LỆ GỬI BÀI

1. CÁC YÊU CẦU CHUNG CỦA MỘT BÀI BÁO

Bài gửi đăng tạp chí Da liễu học Việt Nam phải có nội dung mới, liên quan đến chuyên ngành da liễu và phải là bài chưa gửi đăng hoặc xuất bản trên các tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác. Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bài báo và bản quyền tác giả, tạp chí không chịu trách nhiệm về sự trùng lặp của bài viết được đăng trong tạp chí với tạp chí khác.

          Bản thảo được soạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, sử dụng phần mềm Microsoft Word, định dạng trang A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1,5, lề trái 3 cm, lề trên, dưới và phải 2 cm, đúng ngữ pháp, không có lỗi chính tả, theo cấu trúc quy định. Mỗi bài không quá 4000 từ không bao gồm bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo.

          Nếu nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học phê duyệt, phải ghi rõ số và ngày của giấy chấp thuận đạo đức nghiên cứu.

          Nếu bản thảo có nhiều tác giả tham gia thì phải xác định cụ thể tác giả chính, đồng tác giả và tác giả liên hệ. Tạp chí quy định tác giả đứng tên đầu và tác giả liên hệ được mặc định là tác giả chính. Nếu tác giả liên hệ không là tác giả đứng đầu thì được đặt cuối cùng, đứng trước là chữ “và” và được ký hiệu bằng hình *.

          Bản thảo phải tuân theo quy định của Hội đồng Quốc tế Tổng biên tập các Tạp chí Y học (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) về quyền tác giả. Các bài báo nêu rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ, tài trợ nghiên cứu (nếu có) cùng cam kết không xung đột lợi ích liên quan đến nghiên cứu.

2.Yêu cầu cụ thể đối với từng loại bài báo

          Tác giả có bài gửi đăng tạp chí soạn bản thảo theo mẫu:

- Bài báo nghiên cứu khoa học: Phụ lục I. Mẫu bài Nghiên cứu khoa học Form Mẫu NCKH / Bài mẫu tham khảo NCKH / Thông Tin Tác Giả

- Bài báo cáo ca lâm sàng: Phụ lục II. Mẫu bài Ca lâm sàng  Form Mẫu Ca lâm sàng / Bài mẫu Tham Khảo Case

- Bài tổng quan: Phụ lục III. Mẫu bài Tổng quan Form Mẫu Tổng quan 

- Mẫu bài đăng web dalieu.vn Form mẫu dalieu.vn

3.Hướng dẫn gửi bài

          Tác giả gửi bản thảo đã soạn đúng theo yêu cầu đến tạp chí qua 1 trong 2 hình thức trực tuyến sau đây:

- Trang tin điện tử của Tạp chí: https://vjdv.vn

- Thư điện tử của Tạp chí: tapchidalieuvietnam.tw@gmail.com

Ban thư ký tạp chí sẽ gửi phản hồi tình hình tiếp nhận bản thảo tới tác giả.

4.Nộp lệ phí gửi đăng bài

          Đối với bài nghiên cứu khoa học: tác giả nộp lệ phí khi ban thư ký xác nhận bản thảo đã đáp ứng thể lệ và sẽ được gửi ban biên tập xét duyệt đăng. Lệ phí là 1.500.000 VNĐ/ bản thảo. Chuyển khoản về tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản: Hội Da liễu Việt Nam

- Số tài khoản: 117000087611 – Ngân hàng Viettinbank – CN Hoàng Mai

- Nội dung chuyển khoản: PhiguibaiTapchi + (tên đầy đủ của tác giả chính)

Sau đó, cần gửi hình ảnh minh chứng đã thanh toán về Tạp chí qua email: tapchidalieuvietnam.tw@gmail.com. Bản thảo chỉ được gửi ban biên tập xét duyệt khi tác giả đã nộp đủ lệ phí và gửi minh chứng nộp phí về tạp chí. Phí này không hoàn lại cho tác giả nếu bản thảo không được chấp nhận đăng hoặc tác giả yêu cầu rút bài.

          Đối với bài báo cáo ca lâm sàng, tổng quan: tác giả không phải nộp lệ phí.

5.Quy trình xét duyệt

          Bản thảo sẽ được bình duyệt độc lập (phản biện kín 2 chiều) bởi ít nhất 2 chuyên gia đúng chuyên môn Phiếu Thẩm Định. Sau đó, tạp chí sẽ gửi tác giả bản nhận xét của phản biện. Tác giả có trách nhiệm sửa bản thảo và phản hồi ý kiến phản biện. Từ ý kiến nhận xét của phản biện và bài sửa của tác giả, Tổng biên tập là người quyết định cuối cùng về bài được đăng và thời gian đăng.

          Thời gian từ khi nhận bản thảo đáp ứng thể lệ của tạp chí đến khi có quyết định duyệt đăng/từ chối đăng thời gian tối đa là 03 tháng.

 

6.Thông tin phát hành

          Tác giả có bài báo được xuất bản trên Tạp chí sẽ được cấp 01 bản Chấp thuận đăng bài và được truy cập bản toàn văn của bài báo (miễn phí) khi phát hành trên trang thông tin điện tử của Tạp chí tại địa chỉ: https://vjdv.vn

Tác giả có nhu cầu nhận bản in vui lòng đăng ký với ban thư ký tạp chí qua email: tapchidalieuvietnam.tw@gmail.com.

          Tác giả cần thêm thông tin xin liên hệ:

Ban thư ký Tạp chí Da liễu học Việt Nam

- Địa chỉ: Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, tầng 4, nhà 11 tầng, Bệnh viện Da liễu Trung ương - Số 15A, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 0338310192

- E-mail: tapchidalieuvietnam.tw@gmail.com

- Website: https://vjdv.vn

 

Phụ lục I

MẪU BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tạp chí Da liễu học Việt Nam - Nghiên cứu khoa học

TÊN BÀI BÁO (Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Nguyễn Văn A1, Trần Nguyên B2, và Vũ Hồng V3,*

(Thứ tự tác giả: sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít. Tác giả đứng đầu tiên và tác giả liên hệ được tạp chí quy định là tác giả chính. Nếu tác giả liên hệ không là tác giả đứng đầu thì được đặt cuối cùng, đứng trước là chữ “và” và được ký hiệu bằng hình *.)

1Cơ quan A

2Cơ quan B

3Cơ quan C

* Tác giả liên hệ: email: vuhongv@gmail.com; số điện thoại: 0312345678

Ngày nhận bài: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

Ngày phản biện: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

Ngày chấp nhận đăng: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

DOI: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

 

Mỗi bài không quá 4000 từ không bao gồm bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo.

 

TÓM TẮT

Tối đa 400 từ, phản ánh ngắn gọn nội dung nghiên cứu. Gồm 4 phần chính như sau

Mục tiêu:

Đối tượng và phương pháp:

Kết quả:

Kết luận:

Từ khóa: (Thể hiện được vấn đề chính nghiên cứu đề cập đến, tối đa 5 từ hoặc cụm từ)

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giới thiệu được lý do tại sao tiến hành nghiên cứu trong mối liên quan với các nghiên cứu khác đã được làm trước đây ở trong và ngoài nước. Từ đó đưa ra các mục tiêu rõ ràng, phù hợp, khả thi. Phần này dài khoảng 500 từ, cần trích dẫn tối thiểu 5 tài liệu tham khảo.

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Ngắn gọn song phải đủ thông tin để người đọc hiểu được quy trình nghiên cứu. Chỉ những quy trình mới, lần đầu thực hiện cần được mô tả chi tiết, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cho các quy trình nghiên cứu này. Phần này gồm 3 phần chính như sau:

2.1. Đối tượng nghiên cứu (nhóm đối tượng, tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ)

2.2. Phương pháp nghiên cứu (thiết kế nghiên cứu, thời gian và địa điểm nghiên cứu, cỡ mẫu và chọn mẫu, quy trình tiến hành nghiên cứu, đánh giá kết quả, xử lý số liệu). Viết thành đoạn văn, không gạch đầu dòng từng ý.

2.3. Đạo đức nghiên cứu (nêu rõ các khía cạnh và cách thức đảm bảo đạo đức trong nghiên cứu. Nếu nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học phê duyệt, phải ghi rõ số và ngày của giấy chấp thuận đạo đức nghiên cứu).

  1. KẾT QUẢ

Trình bày phù hợp với câu hỏi/mục tiêu đặt ra, có thể trình bày theo từng đề mục. Hình và bảng biểu được trình bày trực tiếp trong phần này, bao gồm tiêu đề và phần chú thích ngắn gọn. Các hình và bảng biểu đánh số liên tiếp bắt đầu từ số 1 theo thứ tự xuất hiện. Không nên trình bày những bảng biểu, biểu đồ quá đơn giản nếu có thể diễn tả bằng từ ngữ hoặc quá nhiều hàng và cột khó trình bày trong khuôn khổ kích cỡ trang của Tạp chí. Tổng số tối thiểu 6 bảng và biểu đồ trong đó tối đa 3 bảng (đối với công trình nghiên cứu). Biểu diễn số thập phân: phân cách thập phân bằng dấu phẩy (,) và làm tròn 1 số sau dấu phẩy.

  1. BÀN LUẬN

Bàn luận theo kết quả và câu hỏi/mục tiêu đề ra. Phân tích, lý giải các kết quả, biện luận, so sánh với các kết quả của tác giả khác. Giải thích kết quả bằng các giả dịnh và dự đoán. Trình bày theo đoạn văn, không chia đề mục. Không nhắc lại tên bảng biểu và kết quả nghiên cứu.

  1. KẾT LUẬN

Viết ngắn gọn, súc tích những phát hiện chính rút ra từ kết quả nghiên cứu, cần bám sát mục tiêu của đề tài. 

Lời cảm ơn (nếu có)

Cam kết không xung đột lợi ích (Nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có), phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo, và cam kết không xung đột lợi ích từ kết quả nghiên cứu)

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mỗi bài báo tối đa 30 tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo được sắp xếp số thứ tự theo trình tự trích dẫn xuất hiện trong nội dung bài. Hạn chế dùng luận văn, sách giáo khoa và website làm tài liệu tham khảo. Trích dẫn theo quy định AMA (tham khảo ở: https://libguides.usc.edu/ld.php?content_id=49818556), đường link hay số trích dẫn DOI để truy cập được tới nguồn tài liệu tham khảo gốc, có thể sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote, ZOTERO, Mendeley,…

 

 

 

SUMMARY

Original research

TITLE (Dịch Tên bài báo ra tiếng Anh, viết bằng chữ in hoa)

Nguyen Van A1, Tran Nguyen B2, Vu Hong V3,* (Tiếng Anh bỏ dấu)

1Address (Cơ quan A Dịch ra Tiếng Anh)

2Address (Cơ quan B Dịch ra Tiếng Anh)

3Address (Cơ quan C Dịch ra Tiếng Anh)

* Correspondence: email: vuhongv@gmail.com

ABSTRACT (Dịch phần Tóm tắt ra tiếng Anh)

Objectives:

Methods:

Results:  Biểu diễn số thập phân: phân cách thập phân bằng dấu chấm (.)

Conclusion:

Keywords: (Dịch phần Từ khóa ra tiếng Anh)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phụ lục II

MẪU BÀI CA LÂM SÀNG

Tạp chí Da liễu học Việt Nam – Báo cáo ca lâm sàng
TÊN BÀI BÁO
(Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Nguyễn Văn A1, Trần Nguyên B2, và Vũ Hồng V3,*

(Thứ tự tác giả: sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít. Tác giả đứng đầu tiên và tác giả liên hệ được tạp chí quy định là tác giả chính. Nếu tác giả liên hệ không là tác giả đứng đầu thì được đặt cuối cùng, đứng trước là chữ “và” và được ký hiệu bằng hình *.)

1Cơ quan A

2Cơ quan B

3Cơ quan C

* Tác giả liên hệ: email: vuhongv@gmail.com; số điện thoại: 0312345678

Ngày nhận bài: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

Ngày chấp nhận đăng: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

DOI: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

TÓM TẮT

Trình bày bằng một đoạn văn, tối đa 200 từ, thể hiện bối cảnh phát hiện trường hợp, giới thiệu sơ lược quá trình phát hiện, chẩn đoán, xử trí và kết quả điều trị của trường hợp bệnh. 

Từ khóa: (Thể hiện được vấn đề chính nghiên cứu đề cập đến, tối đa 5 từ hoặc cụm từ)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giới thiệu để độc giả hiểu rõ bối cảnh xã hội và bối cảnh lịch sử của ca bệnh, giúp độc giả biết rõ được lợi ích khi đọc được thông tin của ca bệnh.

2. GIỚI THIỆU CA BỆNH

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và điều trị, kết quả điều trị.

3. BÀN LUẬN

Trình bày những lý giải về hoàn cảnh phát sinh ca bệnh và kết quả thu được.

4. KẾT LUẬN

Cần nêu rõ ràng kết luận chính rút ra từ ca bệnh, giải thích rõ tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng, đóng góp cho y học và tiền đề cho những nghiên cứu/tiến bộ y học trong tương lai.

Lời cảm ơn (nếu có)

Cam kết không xung đột lợi ích (Nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có), phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo, và cam kết không xung đột lợi ích.)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mỗi bài báo tối đa 15 tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự trích dẫn và phải được trích dẫn trong bài báo. Hạn chế dùng luận văn, sách giáo khoa và website làm tài liệu tham khảo. Trích dẫn theo quy định AMA (tham khảo ở: https://libguides.usc.edu/ld.php?content_id=49818556), có đường link hay số trích dẫn DOI để truy cập được tới nguồn tài liệu tham khảo gốc, có thể sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote, ZOTERO, Mendeley,…

Summary

Case report

TITTLE

Nguyen Van A1, Tran Nguyen B2, Vu Hong V3,* (Tiếng Anh bỏ dấu)

1Address (Cơ quan A Dịch ra Tiếng Anh)

2Address (Cơ quan B Dịch ra Tiếng Anh)

3Address (Cơ quan C Dịch ra Tiếng Anh)

* Correspondence: email: vuhongv@gmail.com

ABSTRACT (Dịch phần Tóm tắt ra tiếng Anh)

Keywords: (Dịch phần Từ khóa ra tiếng Anh)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phụ lục III

MẪU BÀI TỔNG QUAN

Tạp chí Da liễu học Việt Nam - Tổng quan

TÊN BÀI BÁO (Chữ in hoa, ngắn gọn, tối đa 20 từ nhưng thể hiện được nội dung chính của bài báo, tránh từ viết tắt)

Nguyễn Văn A1, Trần Nguyên B2, và Vũ Hồng V3,*

(Thứ tự tác giả: sắp xếp theo mức độ đóng góp từ nhiều đến ít. Tác giả đứng đầu tiên và tác giả liên hệ được tạp chí quy định là tác giả chính. Nếu tác giả liên hệ không là tác giả đứng đầu thì được đặt cuối cùng, đứng trước là chữ “và” và được ký hiệu bằng hình *.)

1Cơ quan A

2Cơ quan B

3Cơ quan C

* Tác giả liên hệ: email: vuhongv@gmail.com; số điện thoại: 0312345678

Ngày nhận bài: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

Ngày chấp nhận đăng: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

DOI: (Phần dành cho Ban biên tập điền)

 

TÓM TẮT

Trình bày bằng một đoạn văn, tối đa 200 từ.Nêu khái quát chủ đề tổng quan, mục đích của bài viết và cách thu thập xử lý tài liệu tham khảo, triển vọng nghiên cứu và kết luận.

     Từ khóa: (Thể hiện được vấn đề chính nghiên cứu đề cập đến, tối đa 6 từ hoặc cụm từ)

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nêu rõ vấn đề tổng quan và lý do dẫn đến việc tổng quan chủ đề nghiên cứu, ý nghĩa của việc tổng quan chủ đề nghiên cứu, quan điểm và cách tiếp cận của tác giả khi tổng quan vấn đề.

2. NỘI DUNG TỔNG QUAN

Có thể phân thành các tiểu mục tùy theo quan điểm và cách tiếp cận của tác giả, cần có những nhận định chỉ ra xu hướng nghiên cứu trong tương lai của chủ đề đã tổng quan. Tác giả cần chú ý việc ưu tiên những tài liệu được công bố trong thời gian gần nhất so với thời điểm viết bài tổng quan.

3. KẾT LUẬN

Nêu rõ bài tổng quan đã cung cấp được những thông tin gì, có đạt được mục tiêu đề ra của bài tổng quan không và trình bày triển vọng nghiên cứu tiếp theo.

Lời cảm ơn (nếu có)

Cam kết không xung đột lợi ích (Nêu rõ cơ quan tài trợ nghiên cứu (nếu có), phải có sự đồng thuận của từng thành viên trong nhóm tác giả về nội dung khoa học và sự đóng góp của từng tác giả trong việc phát triển và hoàn thiện bản thảo, và cam kết không xung đột lợi ích.)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mỗi bài báo tối đa 40 tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo trình tự trích dẫn và phải được trích dẫn trong bài báo. Hạn chế dùng luận văn, sách giáo khoa và website làm tài liệu tham khảo. Trích dẫn theo quy định AMA (tham khảo ở: https://libguides.usc.edu/ld.php?content_id=49818556), có đường link hay số trích dẫn DOI để truy cập được tới nguồn tài liệu tham khảo gốc, có thể sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu tham khảo như Endnote, ZOTERO, Mendeley,…

SUMMARY

Review

TITLE (Dịch Tên bài báo ra tiếng Anh, viết bằng chữ in hoa

Nguyen Van A1, Tran Nguyen B2, Vu Hong V3,* (Tiếng Anh bỏ dấu)

1Address (Cơ quan A Dịch ra Tiếng Anh)

2Address (Cơ quan B Dịch ra Tiếng Anh)

3Address (Cơ quan C Dịch ra Tiếng Anh)

* Correspondence: email: vuhongv@gmail.com

ABSTRACT (Dịch phần Tóm tắt ra tiếng Anh)

Keywords: (Dịch phần Từ khóa ra tiếng Anh)

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN

GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN

Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.