NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH CỦA NGƯỜI BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI LÂM SÀNG

Các tác giả

  • Trang Vũ Thu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Hà Vũ Thái Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • My Lê Huyền Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Doanh Lê Hữu Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Da liễu Trung Ương
  • Hiền Đặng Thị Dịu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
  • Em Đặng Văn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

DOI:

https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.118

Từ khóa:

Bệnh trứng cá, kẽm, nồng độ kẽm huyết thanh

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá nồng độ kẽm huyết thanh ở người bệnh trứng cá thông thường và mối liên quan với lâm sàng.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang; tiến hành trên 60 bệnh nhân trứng cá thông thường (nhóm nghiên cứu-NNC) tại Bệnh viện Da liễu Trung ương và 30 người khỏe mạnh (nhóm đối chứng-NĐC) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 8/2022 đến tháng 04/2023. Các bệnh nhân được khai thác tiền sử, bệnh sử, được khám bệnh để đánh giá đặc điểm, phân loại mức độ bệnh, lưu các mẫu huyết thanh. Sử dụng kỹ thuật quang phổ hấp thụ nguyên tử (atomic absorption spectroscopy) để xác định nồng độ kẽm huyết thanh.

Kết quả: Tuổi trung bình của NNC là 18,83. Tỷ lệ nam/nữ là 2/3. Không có sự khác biệt có ý nghĩa về các đặc điểm tuổi, giới, mức độ bệnh giữa NĐC và NNC. Nồng độ kẽm huyết thanh trung bình ở NNC (0,71 ± 0,14 mg/l) thấp hơn so với NĐC (0,88 ± 0,15 mg/l) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,001. Có mối liên quan nghịch biến giữa nồng độ kẽm và mức độ bệnh, với nồng độ kẽm trung bình tương ứng với các mức độ bệnh nhẹ; vừa; nặng lần lượt là 0,77; 0,73 và 0,63 mg/l, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p=0,004. Nồng độ kẽm huyết thanh trung bình của nhóm bệnh tuổi 25-29 là cao nhất (0,77 ± 0,14 mg/l), của nhóm bệnh tuổi ≤ 15 là thấp nhất (0,67 ± 0,09 mg/l); của nam giới (0,74 ± 0,19 mg/l) cao hơn nữ giới (0,69 ± 0,10mg/l); nồng độ kẽm huyết thanh nhóm mắc bệnh < 1 năm 0,74 ± 0,16mg/l, của nhóm mắc bệnh >1-2 năm là 0,70 ± 0,18mg/l và của nhóm mắc bệnh >2năm là 0,69 ± 0,11mg/l; tuy nhiên, mối liên quan giữa nồng độ kẽm huyết thanh với các nhóm tuổi, giới, thời gian bị bệnh là không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Kết luận: Nồng độ kẽm huyết thanh của bệnh nhân trứng cá thông thường giảm so với nhóm người khỏe mạnh và mức độ giảm của nồng độ kẽm huyết thanh có liên quan đến mức độ tăng nặng của bệnh.

Ngày nhận bài: 09/08/2023

Ngày phản biện: 18/09/2023

Ngày chấp nhận đăng: 06/10/2023

Tải xuống

Đã Xuất bản

09-11-2023

Cách trích dẫn

Vũ Thu, T., Vũ Thái, H., Lê Huyền, M., Lê Hữu, D., Đặng Thị Dịu, H., & Đặng Văn, E. (2023). NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH CỦA NGƯỜI BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI LÂM SÀNG. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (41). https://doi.org/10.56320/tcdlhvn.41.118

Số

Chuyên mục

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>