Quay trở lại Chi tiết Bài báo NỒNG ĐỘ KẼM HUYẾT THANH CỦA NGƯỜI BỆNH TRỨNG CÁ THÔNG THƯỜNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI LÂM SÀNG Tải xuống Tải xuống PDF