Quay trở lại Chi tiết Bài báo SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ XÉT NGHIỆM TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG Tải xuống Tải xuống PDF