(1)
Nguyễn Thùy, L.; Lê Hữu, D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN RỤNG TÓC TỪNG MẢNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. TC DLH VN 2022.