(1)
Trần Hậu Thạch, L.; Lê Hữu, D.; Phương Quỳnh, H.; Lê Huyền, M.; Đào Trọng, K.; Vũ Huy, L. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÙI MÀO GÀ BẰNG LASER CO2 THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ CỦA CHỦNG HPV. TC DLH VN 2023.