Quay trở lại Chi tiết Bài báo TỈ LỆ VÀ ĐỊNH DANH CHỦNG NẤM CANDIDA GÂY VIÊM ÂM ĐẠO BẰNG MÔI TRƯỜNG BRILLIANCE CANDIDA AGAR VÀ KỸ THUẬT KHỐI PHỔ MADLI – TOF Tải xuống Tải xuống PDF