luc, muc. “Muc Luc”. Tạp chí Da liễu học Việt Nam, no. 42 (Tháng Giêng 21, 2024). Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. http://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/142.