luc, muc. “Muc Luc”. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, số p.h 42, Tháng Giêng 2024, http://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/142.