luc, muc. 2024. “Muc Luc”. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, số p.h 42 (Tháng Giêng). http://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/142.