luc, muc. (2024). muc luc. Tạp Chí Da liễu học Việt Nam, (42). Truy vấn từ http://vjdv.vn/index.php/vjdv/article/view/142