[1]
luc, muc 2024. muc luc. Tạp chí Da liễu học Việt Nam. 42 (tháng 1 2024).